Batı Eğitim Batı OSGB

» Duyurular

Duyuru Detayı
Tarih 7/8/2013
Başlık Torba yasa ve 6331
Kisa Açıklama Torba yasa ile 6331 sayılı kanuna göre işyeri hekimi ve işgüvenliği uzmanı çalıştırma zorunluğu 50 ve altında işçi çalıştıran iş yerleri için ertelendi
Detay

6331 sayılı iş güvenliği kanunu gereğince 50 den az işçi çalıştıran işyerleri için  1 Temmuz 2013 de yürürlüğe girmesi beklenen  İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu ;

 

  • Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerleri için 1.1.2014 tarihine , 
  • Az tehlikeli ve kamu iş yerleri için 1.7.2016 tarihine ertelenmiştir. 

50 den fazla işçi çalıştıran işyerleri için ise erteleme bulunmamaktadır.

Ayrıca yasanın 10.maddesi gereği işyerlerinde risk analizi yaptırma yükümlülüğü ile ilgili herhangi birerteleme söz konusu değildir.

1.1.2013 tarihinden itibaren ''İşveren,iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.''

 İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimiile ilgili yapılan erteleme hakkında mecliste kabul edilen torba yasanın 55 ve56. maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

 TBMM'den torba yasanın 55. ve 56. maddesikabul edildi. Buna göre;

MADDE 55 (KABUL EDİLDİ)  20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı veGüvenliği Kanununun Geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(2) Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, iş güvenliğiuzmanlığı belgesine sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan primgün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak üstsınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için fıkranınyürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla enfazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir."
 

MADDE 56-(KABUL EDİLDİ) 6331 sayılıKanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
"a) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariçkamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alanişyerleri için 1.7.2016 tarihinde,
2) 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alanişyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,"