Batı Eğitim Batı OSGB

» Duyurular

Duyuru Detayı
Tarih 10/8/2013
Başlık DUYURU 29.... 23 KASIM SINAVINA İLİŞKİN SINAV UYGULAMA ESASLARI DUYURUSU YAYINLANDI
Kisa Açıklama 23 Kasım 2013 “İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı" Sınav Uygulama Duyurusu YAYINLANDI
Detay

 

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

 

 SINAVIN ADI

 

Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeriHekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

 

 

SINAVÜCRETİ

 

Aday; 35 (otuzbeş) TL KDV dahil sınavücretini 28 Ekim-08 Kasım 2013 tarihlerinde; MEB DestekHizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası AnkaraBaşkent Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye HalkBankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaktır.

 

 

SINAVBAŞVURUSU

 

Sınavagirecek aday, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınav başvurusunu 28 Ekim-08 Kasım 2013 tarihlerinde adayın son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafınıtarattıktan sonra http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapacaktır.

 

Adaylara ait fotoğraflı sınav giriş belgeleri; 15Kasım 2013 tarihinde  http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak, adaylar sınav giriş belgelerini buadresten alabileceklerdir.

 

 

SINAVYERİ

 

ANKARA (MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretimokulları)

 

SINAVTARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

 

23Kasım 2013-Cumartesi günü,  Saat: 10.00

 

SINAVUYGULAMASI

 

*     Sınav110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

 

*     Sınavda100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

 

*     Adaylarsınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi (15Kasım 2013 tarihinde  http://www.meb.gov.tr, adresinden alınan), özel kimlikbelgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ilegireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanındaolmayan adaylar ile cep telefonu yanında olan adaylar sınava alınmayacaktır.

 

*     Adaylarsınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecekler, içenler hakkında4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

 

 

 SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR

 

Sınavöncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangibir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurumonaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birisininbir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma ya da aday resmi bir kurumda görevlideğil ise sınav talep eden İSGGM’yeteslim edecek ve aday tarafından elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucuğuişaretleyecektir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapanaday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

 

 SINAV SORULARI

 

İşyeri hekimliğive iş güvenliği uzmanlığı sınavı soru kitapçığında yer alacak olan 100 soru, her grup için ayrı ayrı olmaküzere hazırlanacaktır.

İşyerihekimliği grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;

NO

KONU ADI

YÜZDE  (%) ORANI

1

Hukuk

5

2

Genel İSG Konuları

15

3

Mevzuat

30

4

Sağlık

35

5

Teknik

15

A,B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubuna sorulacak konular ile soruyüzdelikleri aşağıdaki gibidir;

NO

KONU ADI

YÜZDE  (%) ORANI

1

Hukuk

5

2

Genel İSG Konuları

15

3

Mevzuat

30

4

Sağlık

10

5

Teknik

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ     

Değerlendirme grup numarası aşağıdatabloda belirtildiği gibidir.

GRUP NO

 GRUP ADI

1

İşyeri hekimliği

2

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı

3

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı

4

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı

 

*     Sınavagiren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrolsistemiyle okutulacaktır.

 

*     Sınava giren tüm adaylar için [Puan =  (Doğru Sayısı /Soru Sası) x 100] formülü kullanılarak başa puanı hesaplanacaktır.

 

*     Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

 

*     Değerlendirme100puan üzerinden yapılacak, doğrucevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.

 

*     Cevap anahtarında hata olması ve buhususun komisyon kararı ile belirlenmesisonucunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecektir.Cevap anahtarı hatalı bulunan soru/soruların, doğru şık/şıkla dikkate alınmak suretiyledeğerlendirme yapılacaktır.

 

*     Değerlendirmesırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/sorularınşıkları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

 İLETİŞİM ve DUYURU

*     Sınavlailgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi ”Alo147” telefonundan yararlanabileceklerdir.

 

*     Sınavla ilgiliduyuru ve ilanlar Millî EğitimBakanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği GenelMüdürlüğü tarafından yapılacaktır.

 

*     Sınavsoru ve cevap anahtarları 25 Kasım 2013tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynızamanda yayımlanacaktır.

 

*     Adaylarınsınav sonuçları 03 Ocak 2014 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek, http://www.meb.gov.trve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı anda yayımlanacaktır.

 

 SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR

*     Adaylar;sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevapanahtarlarının http://www.meb.gov.trve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibarenen g 3 (üç) iş günü içerisinde,  İşSağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne yapabileceklerdir.

 

*     Adaylarınsınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner   Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 00010007 6540 5083 1150 07  IBAN Nu’lıhesabına itiraz edilecek her bir soru için  10 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti”adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.

 Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır.

 

*     Sınav sorularınailişkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde İSGGM tarafından incelenipsonuçlandırılarak adaylara yine İSGGMtarafından yazılı olarak bildirilecektir.

 

*     Adaylarınsınav uygulamasına ve sonuçlara (bilimsel içerikli itirazların sonuçlandırılıpkesin sonuçların ilanından sonra) dair itiraz başvuruları sınav sonuçlarınınaçıklanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde; MEB DestekHizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye VakıflarBankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerindenherhangi birine, “Kurumsal TahsilatProgramı” aracılığı ile 10 TL (KDV dahil)“sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu vedilekçe ile kabul edilecektir.

            Başvuru adresi ise, Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42Emek-ANKARA’dır. İtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp MEB’eiletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarakbildirilecektir.

 

*     Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres vedekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

*     Sınavuygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEĞİTEKtarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İSGGM’ye  bildirilecektir.

 

*     Bütün itirazbaşvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saatiesas alınacaktır.

 

*     Başvurusuya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdançıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesidurumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğutakdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecekadaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyladurumlarını öğrenebileceklerdir.

 

*     23 Kasım 2013 tarihli sınaviçin yatırılan ücret hiçbir şekilde başka bir sınav için geçerli kabuledilmeyecektir.

 

Yenilik veEğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü